Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.

Címrend és létszám előirányzat

2. §

(1) A Képviselő-testület Matty Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A testület az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv létszámkeretét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 59.538 ezer Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 59.233 ezer Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 305 ezer Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 64.369 ezer Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 64.091 ezer Ft-ban, melyből

– személyi jellegű kiadás 24.789 ezer Ft,

– munkaadó terhelő járulék 100.405 ezer Ft,

– dologi jellegű kiadás 415.075 ezer Ft,

– ellátottak pénzbeli juttatása 133.780 ezer Ft

– egyéb működési célú kiadás 354.619 ezer Ft

ezen belül tartalék 20.000 ezer Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 305 ezer Ft-ban,

– beruházások előirányzata 305 ezer Ft,

– felújítások előirányzata 0 Ft

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 4.831 ezer Ft-banállapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 5-10. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célra átadott pénzeszközeit feladatonként

a 11. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat 2014. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a

12. melléklet tartalmazza

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi általános tartalékát 215 ezer Ft-ban, hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 4 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.

(2)A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 14 főben hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.

7. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület a 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Képviselő- testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

10. §

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait-, amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 15. melléklet tartalmazza. A költségvetési hiány finanszírozásának módja, a költségvetési többlet felhasználása

11. §

(1) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik

(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

(3) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) Áht. 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét – a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – feladatai ellátására használhatja fel.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

12. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.

13. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.

14. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.

Részletszabályok

 Előirányzatok megváltoztatása

15. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2 Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról

16. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

17. §

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.

18. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

19. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

20. §

(1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások és bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.

(2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni

21. §

(1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban tesznek eleget.

(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.

(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatják.

(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

Adósságrendezés, adósságállomány

22. §

(1) A Képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozása a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és a tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

IV. Fejezet

Vegyes rendelkezések

23. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként, azon belül 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által fizetendő 16 % SZJA-t és 14 % Eho-t is magába foglalja.

(2) A Képviselő-testület elrendeli, a Kettőszázezer Ft-ot meghaladó – az államháztartás alrendszereiből nyújtott – céljellegű fejlesztési támogatások kedvezményezettje nevének, a támogatás céljának, összegének, a megvalósulás helyének és a támogatást odaítélő szervezet nevének helyben szokásos módon történő közzétételét, a döntést követő 60 napon belül.

(3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a nettó ötmillió Forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időtartamra kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán, vagy az önkormányzat honlapján – közzé kell tenni.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

24. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2014. évi CCXXX. törvény, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.

(3) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Fallerné Knopf Zita                                           Dr. Héger Zsolt

polgármester                                                         jegyző

Elfogadva: 2014. február 13.

Kihirdetve: 2014. február 17.

Dr. Héger Zsolt

jegyző

Written by admin.matty