Matty Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 11. és 19. pontjaiban  meghatározott feladatkörében eljárva Matty Község Önkormányzatának a települési szilárd  hulladékkal összefüggő helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2003. (XII.  5.) rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal kell elszállítani. A tulajdonos köteles a  közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe venni.

Egy fős háztartás esetén minimum 1 db 80 literes hulladékgyűjtő edénnyel, több fős háztartás  esetén ingatlanonként minimum 1 db 110 literes hulladékgyűjtő edénnyel kell rendelkeznie az  ingatlan tulajdonosának.

Többlethulladék keletkezése esetén a hulladékgyűjtés a közszolgáltató által forgalmazott  jelzett műanyag zsákban lehetséges. Az időlegesen, nem életvitelszerűen használt  ingatlanokról a települési szilárd hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, használója  egyedi szerződést köthet a közszolgáltatóval.”

2. §

A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadás céljára  olyan szabályos 80 l-es, vagy 110 l-es gyűjtőedényt, vagy zsákot köteles használni, amely a  közszolgáltató által rendszeresített célgépekbe beüríthető, illetve azzal elszállítható.

A 80 literes edényzet alkalmazására egy fős háztartások (állandó lakcímmel rendelkezők  száma az ingatlanra vonatkozóan) esetén van lehetőség. A 80 literes edényzetre való  jogosultságról, az érintett ügyfél kérelmére az Önkormányzat igazolást bocsát ki. A kérelmező  az igazolással és a 80 literes tárolóedény beszerzését igazoló számla másolatával kérelmezheti  a közszolgáltatónál, a kisebb edényzetre vonatkozó szerződés megkötését, illetve a korábbi  szerződés módosítását.”

3. §

Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.

Fallerné Knopf Zita                                                              Dr. Héger Zsolt

polgármester                                                                             jegyző

Elfogadva: 2014. január 29.

Kihirdetve: 2014. január 30.

Dr. Héger Zsolt

jegyző

Written by admin.matty