június 15, 2019 Hírek Nincs hozzászólás

Matty Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Matty Község Önkormányzata

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.09.01.-2024.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7854 Matty, Petőfi utca 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, tanügyi-igazgatási, vezetői feladatok gyakorlása. (2011. évi. CXC.törvény 69 §) ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, tanügyi-igazgatási, vezetői feladatok gyakorlása. (2011.évi CXC.törvény 69§ )

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • vele szemben ne álljanak fenn a Kjt.20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre történő munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői gyakorlat
 • helyismeret
 • informatikai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okmányok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó zárt vagy nyílt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Matty Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7854 Matty, Petőfi utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MAT/257-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a pályázókat a Képviselő-testület meghallgatja. Ezt követően a soron következő ülésen dönt Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • hu – 2019. június 14.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Written by admin.matty