A Siklósi Helyi Választási Iroda vezetője a mattyi nemzetiségi szavazókör kialakítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Matty községben a nemzetiségi választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör helye a Matty, Petőfi Sándor utca 2/A szám alatti ingatlan.

E határozat ellen a közzétételtől számított 15 napon belül a Siklósi Választási Iroda vezetőjéhez nyújtható be fellebbezés (7800 Siklós, Kossuth tér 1.; fax: 72/579-503) úgy, hogy az legkésőbb a közzététel utolsó napján, 2015. július 15. napján 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKLÁS

A nemzetiségek jogariól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 242.§ (2) bekezdése szerint: „A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását megelőzően a települési nemzeti önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri.” Matty községben a magukat roma nemzetiséghez tartozóknak vallók száma a 2011. évi népszámlálás adatai szerint 25 fő volt.

A szavazókörök kialakításának szabályait a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.§ (2), 80-81.§, 312.§ és 323.§ tartalmazza.

A nemzetiségek számára kijelölt szavazókör akadálymentes.

E határozat a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal (7800 Siklós, Kossuth tér 1.) hirdetőtábláján, a meghozatal napján közzétételre kerül. A közzététel a Ve. 80.§ szerint történt.

A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, amely szerint: A helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozata ellen a közzétételének időtartama alatt (ami Ve. 80.§-a szerint 15 nap) nyújtható be fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 224.§ (3) bekezdése szerinti adatokat.

A Ve. 10.§ bekezdése szerint a fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő, a határidőket naptári napokban kell számolni, s a határidő az utolsó határnapon 16 órakor jár le.

Siklós, 2014. június 30.

Dr. Héger Zsolt jegyző

Siklósi Helyi Választási Iroda Vezetője

Written by admin.matty