Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva Matty Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Matty Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és szakfeladatai, valamint az intézménye együttes 2013. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit 68.053ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 68.053 ezer Ft-ban,

költségvetési hiányát 4.498 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Matty Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésében

a. a működési célú költségvetési bevételeket 68.053 ezer Ft-ban

b. a működési célú költségvetési kiadásokat 67.793 ezer Ft-ban

ebből:

– személyi jellegű kiadásokat 29.942 ezer Ft-ban,

– munkaadót terhelő járulékokat 5.457 ezer Ft-ban,

– dologi kiadásokat 15,224 ezer Ft-ban

– speciális célú támogatásokat 17.170 ezer Ft-ban

– egyéb kiadásokat 0 Ft-ban

c. a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 0 Ft-ban

d. a felhalmozás célú kiadásokat 260 ezer Ft-ban

ebből: beruházás 260 ezer Ft

felújítás 0 Ft

e. a előző év felhasználható működési pénzmaradványát 4.498 ezer Ft-ban állapítja meg a 2. számú mellékletben foglaltak szerint.

Ebből szociális jellegű 11.400 ezer Ft

2. §

Matty Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 2.a melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fallerné Knopf Zita                                                     Dr. Héger Zsolt

polgármester                                                                 jegyző

Elfogadva: 2014. február 13.

Kihirdetve: 2014. február 17.

Dr. Héger Zsolt

jegyző

Written by admin.matty