július 15, 2021 Hírek Nincs hozzászólás

Matty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól

Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az Mötv. 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás

1. §

(1) A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás az a tevékenység vagy mulasztás, amelyet e rendelet annak minősít.

(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása e rendelet alapján, ha a magatartás büntetőjogi, szabálysértési vagy más közigazgatási szabályszegést megállapító jogszabály hatálya alá tartozik.

2. Eljáró hatóság

2. §

A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás miatt indult közigazgatási hatósági eljárásban Siklós város jegyzője jár el.

3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság

3. §

(1) A jegyző a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást tanúsító személyekkel szemben a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben megállapított közigazgatási bírságot szabhat ki.

(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást tanúsító ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri, akkor a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben megállapított helyszíni bírsággal sújtható.

4. A saját ingatlannal kapcsolatos magatartások

4. §

(1) A közösségi együttélés szabályait sértő magatartást tanúsít, az az ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó, aki a közvetlen lakókörnyezetét rendezetlen állapotban tartja, a közvetlen lakókörnyezete rendezetlen állapotot nem szünteti meg.

(2) E rendelet alkalmazásában

a)   közvetlen lakókörnyezet a lakhatás helyéül szolgáló ingatlan (az azon lévő építmény, kert, udvar),

b)   rendezetlen állapotú lakókörnyezet, magasabb szintű jogszabályban szabályozott esetek kivételével, ha:

ba) az ingatlan elhanyagolt állapota a növényi és állati kártevők, kórokozók elszaporodását elősegíti,

bb) az ingatlanról az állatok közterületre kijutása akadálytalanul történik,

bc) az ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó az ingatlana tisztán tartásáról, gyommentesítésről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról nem gondoskodik.

5. Záró rendelkezések

5. §

Hatályát veszti A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (V.3.) önkormányzati rendelete.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

          Fallerné Knopf Zita                                                      Nádoriné dr. Rohi Éva

             polgármester                                                                               jegyző

Elfogadva: 2021. július 14.

Kihirdetve: 2021. július 15.

                                                                                                     Nádoriné dr. Rohi Éva

                                                                                                                   jegyző

Written by matty.ujadmin