április 3, 2020 Hírek Nincs hozzászólás

HIRDETMÉNY

A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint, az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény (…).

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében, az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (Nkt. 8. § (2) bekezdés)

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. napja előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelező azzal a felhatalmazással együtt, hogy a gyermek – külön eljárásban – felmenthető. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. (Nkt. 8. § (2) bekezdés)

Felmentésre irányuló kérelmet a szülő Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatalánál terjesztheti elő. (A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/B. §-a értelmében, az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.)

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. (A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.) 20. § (2) bekezdés).

A Mattyi Óvoda felvételi körzete kiterjed Matty község egész területére, összes utcájára.

Tájékoztatjuk a szülőket/törvényes képviselőket, hogy a Mattyi Óvoda – alapító okirata alapján – az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az intézmény fogadni tudja. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3) bekezdés).

Felhívjuk a szülők/törvényes képviselők figyelmét arra, hogy az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alapján az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot (A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.) 20. § (9) bekezdés).

Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerű körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. (R. 20. § (10) bekezdés).

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A döntés közlésének határnapja: a felvételi körzetbe tartozó gyermek esetében 2020. április 21., a felvételi körzetbe nem tartozó gyermek esetében 2020. április 30. 

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2) bekezdés).  Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. (Nkt. 37. § (3) bekezdés b) pont)

A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül. (Nkt. 38. § (4) bekezdés)

Az óvodai beiratkozás ideje, a beiratkozás menete:

Az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások tekintetében egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

  1. A kötelező felvételt biztosító óvoda (amelynek felvételi körzetében a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye van) 2020. április 21. napjáig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
  • Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja.
  • Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti.

A 2020/2021. nevelési évre vonatkozó beiratkozás időtartama:

2020. április 06. (hétfő) – 2020. április 20. (hétfő)

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének a védelme, valamint a személyes érintkezések csökkentése érdekében a Matty Község Önkormányzata fenntartásában működő óvodákba a beiratkozás az e célra rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével és annak a kötelező felvételt biztosító óvodába e-mailen történő megküldésével vagy az óvoda postaládájába történő elhelyezésével lehetséges.

A Mattyi Óvoda  – székhelyen lévő intézménye tekintetében a kijelölt körzethatárok szerint, 7854 Matty, Petőfi utca 2/A szám alatt

                                    E-mail: ovodamatty@freemail.hu

                                    Tel.: 0670/212 5679    3630/330 3681

Az óvodáztatási kötelezettség nemteljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

Az Szabstv. 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállást megvalósító mulasztás mértéke a R. 51. § (4b) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

A 2020/2021. nevelési év első napja: 2020. szeptember 1. (kedd).

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

Matty, 2020. április 03.

                                                                                              Fallerné Knopf Zita

                                                                                     polgármester

Written by matty.ujadmin