Az igazságügyi miniszter 2/2014. (VII. 24.) IM rendelete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Alapvető szabályok 1. § A nemzetközi megfigyelőnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott személyes adatait a nemzetközi megfigyelők nyilvántartásából 2015. január 12-én kell törölni. [Ve. 4. § (4) bekezdés] 2. A választási bizottságok 2. § A területi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a fővárosi, megyei közgyűlés legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg. [Ve. 21. §] 3. § A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg. [Ve. 23. §] 4. § A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés] 5. § (1) A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2014. október 13-án mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés] (2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2014. október 13-tól 2014. október 17-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés] 3. A szavazókörök 6. § 2014. október 12-ig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni. [Ve. 79. § (2) bekezdés] 4. A szavazóköri névjegyzék 7. § (1) Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés] (2) Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés] 8. § A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés] 9. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. [Ve. 307/A. § (1) bekezdés] (2) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. [Ve. 307/A. § (2) bekezdés] (3) Az átjelentkező választópolgár 2014. október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. [Ve. 307/A. § (4) bekezdés] (4) A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2014. október 10-én tartózkodási helyét megszünteti. [Ve. 307/B. § (2) bekezdés] 10. § A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének a) legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy b) 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. [Ve. 103. § (2) bekezdés] 11. § A 10. § a) pontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2014. október 10-én bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdés] 12. § (1) A 2014. október 10-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdés] (2) A helyi választási iroda – vagy megbízása alapján a területi választási iroda – a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2014. október 11-én kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdés] 13. § A Nemzeti Választási Iroda a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adatait 2014. október 27-ig teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára. [Ve. 101. §] 14. § (1) A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2015. január 12-én kell megsemmisíteni. [Ve. 109. § (1) bekezdés] (2) A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének az adatait 2015. január 12-én kell törölni. [Ve. 109. § (2) bekezdés] 5. A jelölt- és listaállítás 15. § A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés] 16. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-ig. [Ve. 307/E. § (1) bekezdés] (2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján kell megállapítani. [Ve. 307/E. § (2) bekezdés] 17. § Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés] 18. § A kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/I. § (1) bekezdés] 19. § A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig vonhatja vissza. [Ve. 130. § (3) bekezdés] 20. § Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda 2015. január 12-én megsemmisíti. [Ve. 128. §] 6. A választási kampány 21. § A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §] 22. § (1) Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2014. július 30-án 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (2) bekezdés] (2) A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2014. október 27-én 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (4) bekezdés] 23. § A Ve. 147/A-147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató legkésőbb 2014. augusztus 23-án 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. [Ve. 147/F. § (1)-(2) bekezdés] 24. § A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható. [Ve. 143. §] 25. § 2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (1) bekezdés] 26. § 2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés] 27. § A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2014. október 12-én nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2014. október 12-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §] 28. § A Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelöltnek és listát állító jelölő szervezetnek legkésőbb 2014. október 12-én 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2014. október 12-én történő megsemmisítés esetén 2014. október 15-én 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés] 29. § A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés] 7. A szavazás előkészítése 30. § (1) A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek – annak a jelöltnek, illetve főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés] (2) A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a bejelentett listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés] 31. § (1) A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2014. október 11-én adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés] (2) Az iratok és kellékek őrzését 2014. október 12-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés] 32. § Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki legkésőbb 2014. október 3-án 16.00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani. [Ve. 167. § (5) bekezdés] 8. A szavazás 33. § A szavazóhelyiségben szavazni 2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §] 9. Az eredmény megállapítása 34. § A megyei önkormányzati és a főpolgármester-választás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási iroda legkésőbb 2014. október 13-án 10.00 óráig a területi választási irodához szállítja. [Ve. 307/O. § (1) bekezdés] 35. § Ha Budapesten а jelölt fővárosi kerületi kompenzációs listáról és fővárosi kompenzációs listáról egyaránt mandátumot szerez, 2014. október 15-én 16.00 óráig nyilatkoznia kell, hogy melyiket fogadja el. [a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 8. § (3) bekezdés c) pont] 36. § A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2014. október 15-én 16.00 óráig tekinthető meg. [Ve. 204. §] 37. § (1) A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi választási irodában 2015. január 10-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés] (2) A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2015. január 12-én kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2015. január 10-ét követően át kell adni. [Ve. 205. § (2) bekezdés] 10. Záró rendelkezések 38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Utolsó módosítás dátuma: 2014.07.25.

Written by admin.matty